!چه کسی گفته یک پایان تلخ بهتر از تلخی بی پایان هست!